MEISTERÕPETAJA, TASE 8, Niina Peerna küsimustele vastused

B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine

 1. Palun kirjeldage rühma ja õppija õpivajaduste analüüsimise meetodeid ja teoreetilisi aluseid.

Minul on suur pedagoogiline staaž/kogemus.Töötades kõik aastad vene keele õpetajana, olen ka ise õppinud tegema tööd erinevate õpilastega ja selgitada välja õpilaste õpivajadusi. Õpilased, kes tulevad minu juurde 5. klassis, – see on valge leht, millega ma hakkan tööd tegema. Minu praktikas ei ole kombeks uurida, milline õpilane ta oli varem. Aeg näitab  milleks õpilane on võimeline ja kuidas ta programmiga hakkama saab. Kõige esimene nõue – õpilase vihik. Iga trimestri lõpus kontrollin õpilaste vihikud.See näitab, kuidas õpilane suhtub tundidesse, kui püüdlik ta on. Teine meetod – koduste tööde tegemise kontroll, uurin, kas ta tegi ise, või vanemate abil. Kui vanemad aitasid, selgitan välja miks aitasid ja  mis nimelt tekitas raskuseid. Väga tähtis on ka õpilaste sotsiaalne pädevus, kas ta saab hakkama rühmatöös, või lihtsalt istub kõrval. Suur  abi minu jaoks – rollimängud pärast mingi teema põhjalikku käsitlemist.  Õpitud põhjal korraldatud tunnikontrollid, kirjalikud ja suulised tööd aitavad ka selgitada õppija õpivajadusi. Tihti kasutan psühholoogia õpikuid, kuna arvan, et väga palju sõltub õpilase temperamendist ja psühholoogilisest tüübist.

 1. Palun analüüsige näite varal kolleegi nõustamise tulemuslikkust õpikeskkonna tingimuste muutuste rakendamisel.

Minu praktikas oli selline juhtum, et õpilased pöördusid minu poole kaebusega, kui ma olin Võõrkeelte õppetooli juhataja, et ühe õpetaja tunnis on väga närviline õhkkond ja nad ei taha sinna tundi minna. Hakkasin uurima, mis põhjus. Selgus, et õpetaja tuli vene koolist, kus ta oli vene keele õpetaja. Viisin läbi õpilaste seas küsitluse, kus selgus, et õpetaja on väga range, ülesanded on väga rasked ja õpilased ei saa hakkama. See ajab õpetaja närvi. Selgus, et õpetaja hindab õpilasi kui vene keele õpetajana vene koolis. Vestlesin õpetajaga, võtsin vestluse aluseks Eesti kooli Õppekava, võrdlesime koos õppekavasi. Palusin õpetajal analüüsida, mida ta tegi valesti tundide planeerimisel ja käitumise suhtes tunnis. Soovitasin õpetajale teha õpilastele tasemetest, siis on selge pilt, mis tasemel  on õpilased vene keeles.  Alles seejärel planeerida oma tööd.  Õpetaja arvestas minu soovitustega ning olukord paranes, kadusid probleemid.

 1. Palun esitage portfoolios oma tunnikava(d), milles on lähtunud õpperühma vajadustes ja õppekavas fikseeritud õpitulemustest.
 2. Palun viidake, erialasele teaduskirjandusele olete oma töö analüüsimisel toetunud.

Õppekorraldamisel, juhtimisel  ja analüüsimisel on suureks abiks minule juhendmaterjal „ Nõustamise alused“, kus on kokku pandud materjal spetsiaalselt õppenõustamiskeskuste vajadusi ning igapäevast tegevust silmas pidades. Kogumik tuli välja Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna ja õppenõustamiskeskuste koostöös 2010 aastal.

 1. Palun analüüsige ühe enda poolt kasutatava õppekomplekti/IKT-vahendi vastavust õpieesmärkide ja rühma tasemele, selle materjali sobivust hariduslike erivajadustega õpilastega tööks ning tooge näide retsensiooni tehtud ettepanekutest õppevara kohandamiseks.

Hariduslike erivajadustega õpilastega tööks on suureks abiks minule „Koolikäitumise käsiraamat“ (ilmus 2003. aastal, autor George Watson), kus on pakutud nõuandeid ja abimaterjale käitumisprobleemidega toimetulemiseks. On kasulik sellega, et pakutakse erinevaid võtteid, juhised ja ideid.

Raamat koosneb 5. osast, kus iga osa on pühendatud erinevatele teemadele. 1. Kuidas tulla toime 50 distsipliini probleemiga koolis: võtteid ja juhiseid. 2.Probleemide lahendamine. 3. Positiivsed tunded ja loomingulised ideed. 4.Päästvad ideed. 5. Suhtlemine on kõige alus.

B.2.2 Õpikeskkonna kujundamine

 1. Palun kirjeldage organisatsiooni toimivat probleemidest teavitamise korda.
 2. Palun tõendage oma valmisolekut anda vajadusel esmaabi vastava koolitustõendiga.
 3. Palun analüüsige kolleegi(de) juhendamist distsipliiniprobleemide lahendamisel
 4. Palun illustreerige reeglite visualiseerimist õpikeskkonnas pildimaterjaliga.
 5. Palun tooge näiteid kolleegide juhendamise ja lapsevanematele reeglite tutvustamise kohta.

 

B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine

 1. Palun esitage näiteid tehtud ettepanekute kohta organisatsiooni õpetajate koolitamiseks, mis võimaldavad tõhustada veelgi õppijate arengut.

Kui ma alustasin tööd Laulasmaa koolis, avastasin, et üks õpilane ei tee tööd koos klassikaaslastega, istub vaikides, tunnis vastab väga suurte raskustega. Pöördusin kooli juhtkonna ja tugikeskuse poole, kuna tundsin, et minu meetodid ei too kasu ja midagi ei muutu. Selgus, et õpilasel on diagnoositud autism. Esimest korda olin kokku puutunud selle haigusega ja ei osanud käituda. Olen vestelnud teiste õpetajatega sellel teemal, selgus, et paljud ei tea, mis teha sellise õpilasega. Lugesin internetist selle haiguse kohta, valgustasin ennast sellel teemal. Kuid õpetajana ei saanud juhiseid, kuidas käituda. Tegin kooli juhtkonnale ja Tugikeskusele ettepaneku korraldada spetsiaalset koolitust selles valdkonnas. Minu ettepanekuga arvestati ja kooli õpetajate jaoks oli korraldatud vajalik koolitus.

 1. Palun analüüsige vähemalt kolme töös kasutatavat tagasiside ja hindamise viisi.

Oma töös kasutan erinevaid tagasiside ja hindamise  viisi:

Individuaalne vestlus – õpilastega, vanematega, kolleegidega

Ankeet – õpilastele, vanematele

Hindamine – näiteks, klassikaaslaste osalus rühmatöös, paaristöös partneri töö hindamine ja analüüsimine.

Õpilase enesehinnang

Joonistused – näiteks, peale teaatri külastust

Viktoriinid

 

 1. Palun esitage hindamismeetod, mille puhul olete arvestanud uusimate teadusuuringute tulemusi ja parimat praktikat.

Kujundav hindamine.

 1. Palun nimetage ja kirjeldage kolleegide juhendamisel koostatud/kasutatud hindamisjuhendeid.

Eksami hindamisjuhend

 1. Palun tooge näide kolleegi(de) juhendamise kohta lapsevanemate koosoleku kavandamisel ja läbiviimisel.

Noor õpetaja, kes tuli kooli tööle, sai klassi. Septembris toimub alati lastevanemate koosolek. Õpetaja väga    muretses koosoleku läbiviimise pärast, temal puudus julgus ja enesekindlus. Enne, kui midagi soovitada, vestlesin õpetajaga, mida tähendab tema jaoks klassi juhtimine, kuidas ta kujutab ette klassijuhtimist.  Panime kirja, milles ta näeb põhiülesandeid ja muid asju. Selgus, et ta tahab olla oma klassi õpilastele sõber, et õpilased julgevad tema käest abi küsida, et usaldaksid teda. Minu esimene sooitus oli, et sellest tuleb alustada kohtumine vanematega – usaldusest: rääkida endast. Enne koosolekut uurida, millal on õpilastel sünnipäevad, mis ringides nad käivad, millega tegelevad vabal ajal. Sellega juba näitad, et sul on huvi õpilaste vastu. Kui juba toimusid mingid üritused koolis (sellel ajal toimus juba spordipäev), võiks näidata pilte ja kiita õpilasi tubli osalemise eest, teadvustada tulemusi. Siis sujuvalt minna ametlike kooli dokumentide juurde (nt. Kooli kodukord), klassi reeglite juurde jne. Pärast võib arutada vanematega klassi tööplaane aastaks, tuua vanematele ette õpilastega enne arutatud ettepanekuid. Lõpus kindlasti julgustada vanemaid probleemide tekkimisel või ettepanekute tegemise korral  vabalt võtta ühendust klassijuhatajaga. Kinnitada seda, et ilma vanemate abita on  sul raske ja sa loodad koostööle. Esimene koosolek läks suurepäraselt, õpetaja oli väga õnnelik.

Comments are closed.