Kompetentsipõhine ülevaade minu tööst

Minu hariduslik kreedo

Vene keele õpetajana töötan Laulasmaa Koolis  alates 2016/2017 õppeaastast, enne seda 1992/1993 – 2017/2018 töötasin Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja  (1986 – 1992) – Kolga Keskkoolis. Õpetajastaaži on mul alates 1986. aastast  33 aastat. Õpetasin vene keelt  II – IV kooliastmes (2003/2004.-2007/2008. õa. ka tasandusõppe klassides). Praegu annan tunde II-III kooliastmes. Kuna minul on läbitud koolitus  „Erivajadustega laps üldhariduskoolis“  ja  on mentori tunnistus, siis olen teinud tööd nendestki  valdkondades. Õpetasin vene keelt kolmele 8. klassi õpilasele  nn “väikeklassis” (HEV klassis). Töötamine selles klassis on eriline väljakutse, sest vajab erilist tasakaalukat ja oskuslikku suhtumist. Ma tunnen, et tulin sellega toime.

Kõik need aastad olen täitnud ka klassijuhataja kohustusi. 2010. – 2013. aastatel olin Võõrkeelte õppetooli juhataja Tabasalu Ühisgümnaasiumis..  Suur toetus selles töös andis mulle koolitus „Pedagoogide võrgustike juhtimine“.

 2010 anti auväärne tiitel “Harjumaa Aasta õpetaja 2010”. Taotlus – hinnang tööle 

 Olen olnud kolmel korral Puškini preemia laureaat: 2008, 2010   (2010 Taotlus- hinnang tööle) , 2012

Vanemõpetaja olen 2004. aastast, pedagoog-metoodik – 2009. aastast.

Minu karjääri jooksul õpetajana on minu jaoks olnud olulisel kohal õpilastes huvi äratamine ja selle huvi hoidmine vene keele ja kultuuri vastu. Minu jaoks on tähtis, et õpilased on nii tunnis kui kodus iseseisvalt töötades motiveeritud keeleõppijad, siis jääb ka kogu omandatav materjal paremini meelde. Oma tundide ettevalmistamisel olen loominguline, arvestan õpilaste individuaalsete võimete ja erineva õpijõudlusega ning ka sellega, et kõik võõrkeeleõppes olulised osaoskused (lugemine, kõnelemine, kuulamine, kirjutamine jne.) saaksid arendatud. Õppetöös kasutan erinevaid aktiivõppemeetodeid ja tihti kasutan ka võimalust oma ainetunde läbi viia arvutiklassis või väljaspool kooli (nt. Kadrioru lossis, Peeter I Maja-muuseumis, Vene teatris).  Veebipõhine õppimine võimaldab tavapärast õppetööd rikastada, pakub õpilastele vaheldust ja aitab omandatavat materjali paremini meelde jätta. Väga palju kasutan vene keele tundides projektõpet, et mõni oluline teema sügavuti õpilasteni tuua. Projektõpe pakub õpilastele laialdasi võimalusi ise paljusid teemaga seonduvaid fakte uurida ja seda teistele kaasõpilastele õpetada (nt. Teemad „Slaaviriigid“, „Euroopa Liit“, „Eesti jõgesid“ jne.) Õpetaja rolliks on suunamine ja juhendamine. Mulle meeldib õpilastega teha nii projekti- kui ka rühmatööd, mis pakuvad võimalusi arendada koostööoskusi materjali ühiseks omandamiseks. Mulle meeldib õpetada ka  oma positiivse eeskuju ja kogemuste põhjal, mida olen suutnud 33. tööaasta jooksul koguda. Õpilaste hindamisel olen objektiivne ja kasutan motiveerivat ja õppimist toetavat hindamise printsiipi. Oma töös lähtun riiklikust õppekavast. Kaasaegses õpiprotsessis on tähtis, et õppija suudaks ise planeerida oma tööd ja aega ning end ise hinnata, samuti teha valikuid. Aine sisu tundmine on lähtekoht väga paljude muude oskuste ning valmiduste, ka eluhoiakute arendamiseks. Sellest lähtuvalt rakendan oma töö ülesehitamisel järgmiseid põhimõtteid:

 • luua meeldiv ja turvaline õpikeskkond;
 • arvestada ealisi iseärasusi;
 • mõista iga last eraldi;
 • iga laps peab  töö käigus õppima iseenda eest vastutama;
 • integreeritud õpetus;
 • õpetatava seos igapäevase eluga;
 • võimalikult palju arendada lastes loovust ning esinemisoskust;
 • arendada iseseisvat mõtlemist;
 • oskust põhjendada oma valikuid ja arvamust;
 • infotehnoloogia kasutamise oskus;
 • ajakohaste õppemeetodite kasutamine.

Minu töö eesmärgiks on äratada õpilastes huvi õppimise vastu, tõsta õpimotivatsiooni, aidata kujundada õpilastel positiivseid väärtushinnanguid ning viia õpilased tulemuseni, et kõik lõpetaksid edukalt klassi. Oma töös pean oluliseks väga head aine tundmist, aine edastamisoskust, õpetada õpilasi õppima, äratada huvi õpitava vastu ning siduda õpetatav eluga, et omandatud teadmisi rakendada. Tähtis koht minu töös on individuaalne tegevus õpilastega väljaspool õppetundi, seda nii mahajääjatega konsultatsioonitundides kui ka andekate õpilastega, kes valmistuvad olümpiaadideks ja ainevõistlusteks, laulufestivalideks  ja konkurssideks. 

Pean lugu enesetäiendamisest. Saadud oskusi ning uuenduslikke ideid rakendan aktiivselt vene keele tundides. Vene keele tunnid on integreeritud erinevate õppeainetega – kujutava kunsti, kunstiõpetuse, ajaloo, eesti keele, võõrkeele, kirjanduse, arvutiõpetusega. Alati  innustan teiste ainete õpetajaid koostööle. Õpetajana juhendan õpilasi õppeainega tegelemisel, erinevate infomaterjalide kasutamisel ning iseseisvaks tööks ettevalmistamisel. Arendan õpilaste õpioskusi ja kujundan  individuaalseid õpistiile.

Hinnangud minu tööle

Laulasmaa Kool 2019 (leht 1 ja leht 2)

Integratsiooni SA (leht 1)

Tabasalu Ühisgümnaasium 2013 (leht 1 ja leht 2)

Tabasalu Ühisgümnaasium 2009 (leht 1 ja leht 2)

 

 

Comments are closed.