Peerna Niinale anti Meisterõpetaja kutsetunnistus

Peerna Niinale anti  Meisterõpetaja kutsetunnistus.

9.04.2019 Eesti Õpetajate Liidu kutsekomisjon kinnitas ja andis välja kutsetunnistuse , et Õppe – ja Arengukeskuse EVA-Studiorum  juhatuse esimees Niina Peerna vastab Meisterõpetaja, tase 8 kutsekvalifikatsiooni nõuetele.  Lisakompetentsidega:

Õpetajate juhendamine ja koolitamine;

Metoodika ja õpivara arendamine;

Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis

Kutse taotlemine – see on võimalus tõendada oma pädevusi ja kujundada isiklikku ametialast arengut, õpetaja enda rolli teadvustamine ja väärtustamine ühiskonnas. Esitatud  kutsekomisjonile E-portfoolios Niina Peerna annab põhjaliku analüüsi tehtud töö kohta viimase 5 aasta jooksul ja kirjeldab oma professionaalse arengu plaane. E-portfoolioga saab tutvuda lingis  http://www.evastudiorum.com/niina-peerna-e-portfoolio/

Palju õnne!

Пээрна Нина получила звание «Учитель-мастер»

Пээрна Нина получила звание «Учитель-мастер»

9.04.2019 Профессиональный комитет Союза учителей Эстонии утвердил и выдал сертификат о том, что председатель правления Центра учёбы и развития EVA-Studiorum, педагог с многолетним стажем, Нина Пээрна соответствует требованиям для получения высшей квалификации «Учитель-мастер»  8 уровня  c дополнительными компетенциями:

Обучение и подготовка учителей;

Разработка методических  и учебных пособий;

Поддержка учащегося с особыми образовательными потребностями в процессе обучения.

Подача заявки в Профессиональный комитет – это возможность доказать свою компетентность и сформировать своё личное профессиональное развитие, осознание и понимание роли учителя в обществе. В представленном комиссии   электронном портфолио  Нина Пээрна подробно анализирует работу, проделанную за последние 5 лет, и описывает планы профессионального развития. Электронный порфолио можно найти по адресу http://www.evastudiorum.com/niina-peerna-e-portfoolio/

Поздравляем!

Kohtumine Tallinna Rahvusraamatukogus.

Kohtumine Tallinna Rahvusraamatukogus.

4. aprillil 2019  aastal toimus Tallinna Rahvusraamatukogus kohtumine eesti ajaloost huvitatud inimestega. Kohtumise ajal leidis aset veebilehe www.konstantin-patsi-jalgedes.ee esitlus. Sellel saidil on kronoloogilises järjekorras näidatud kirjeldustes, dokumentides ja fotomaterjalides  Eesti Vabariigi esimese presidendi K. Pätsi matmispaiga otsingud ja sellega seotud sündmused Venemaal, Tveri oblastis alates 1988. aastast. Hetkel on veebisaiti külastatud 111 riigis. Kohtumise avas EVA-Studiorumi juhatuse esimees Nina Peerna. Kuna ta on Tveri ja Burashevoga hariduse ja kultuuri valdkonnas sidemete hoidja ning peamine ürituste korraldaja ja eestkostja, tegi ta ettekande “Õppe – ja Arenguskeskus EVA-Studiorum kui K. Pätsi pärandi säilitamise rahvusvahelise koostöö juht”.  Veebilehte esitles selle asutaja rahvadiplomaat Henn Latt. Ajaloouurija Hilda Sabbo, raamatu „On võimatu vaikida” autor rääkis oma mälestustest ja uurimismaterjalidest. Igale ettekandele järgnesid kohe Klooga kooli õpilaste esinemised, kes lugesid eesti autorite luuletusi ja laulsid oma kodumaast ja selle ilust.

Встреча в Таллиннской Национальной библиотеке.

Музыкальное открытие встречи

Встреча в Таллиннской Национальной библиотеке.

28 марта 2019 года  в зале обслуживания Таллинской городской управы открылась организованная Обществом охраны памятников старины Эстонии выставка “Главы эстонского государства 1918-2018”. Логическим продолжением этого события можно считать состоявшу юся 4 апреля в Национальной библиотеке встречу  заинтересованных историей людей, на которой проходила презентация веб-сайта www.konstantin-patsi-jalgedes.ee На этом сайте в хронологической последовательности в описаниях, документах и фотоматериалах отображены события, связанные с поисками захоронения первого президента Эстонской республики К. Пятса в России, Тверской области, начиная с 1988 года. На данный момент сайт посетили в 111 государствах мира. Открыла встречу председатель правления  Центра учёбы и развития EVA-Studiorum Нина Пээрна. Являясь основным хранителем и координатором связей в области образования и культу ры с Тверью и Бурашево, она выступила с докладом «Центр учёбы и развития EVA-Studiorum как руководитель международного сотрудни – чества в деле сохранения наследтя К. Пятса». С презентацией сайта выступил его создатель народный дипломат Хенн Латт. О своих воспоминаниях и материалах исследований рассказала историк-исследователь Нильда Саббо, автор Книги памяти «Невозможно молчать» в семи томах, написанной  на основе архивных ответов и воспоминаний репрессированных.

Презентации, доклады сменялись выступлениями учащихся Клоогаской школы, которые с чувством читали стихи эстонских авторов о родине, о красоте родного края.

Kutse

 

Kutse

Õppe- ja Arengukeskus EVA-Studiorum palub Teid lahkelt osaleda Eesti Vabariigi esimese presidendi
Konstantin Pätsi Venemaal asunud matmiskoha leidmise 30. aastapäevale pühendatud koosviibimisest Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis Tallinnas Tõnismägi 2 neljapäeval, 4. aprillil 2019 kell 17. 00.
KUTSE 4.04.2019

Seminaar-treening Varšavis

Seminaar-treening Varšavis

Õppe-ja Arengukeskuse EVA-Studiorum juhatuse esimees Niina Peerna osales Rahvusvahelisel seminaril  „Kõnearendamise tegevus  bilingvilastega“, mis toimus 22.-24.03.2019 Varšavis. Arutusel oli aktuaalne kõnearendamise tehnoloogia ja kahekeelsete õpilaste õpetamine koolis ja kodus. Seminari viis läbi Olga Soboleva, Rahvusvahelise kooli («Школа Ольги Соболевой») juht, üle 60 õpiku ja metoodiliste materjalide autor.  23.03 toimus uue „Bukvari“ presentatsioon. Olga Soboleva õpetamissüsteem – see on muinasjutuline riik, kus ta on muinasjutuline võlur. Ürituse korraldaja – Bilingvikool  BrainBoost Varšavis, seminar toimus Ärikeskuses Atrium Tower.

 

 

Riigikantselei kutsus seminarile “Eesti2035”

Õppe-ja Arengukeskuse EVA-Studiorum  juhatuse esimees Niina Peerna osales seminaril “Eesti2035” 

Õppe-ja Arengukeskuse EVA-Studiorum  juhatuse esimees Niina Peerna osales Riigikantselei poolt korraldatud  seminaril “Eesti2035”, mis toimus 5. veebruaril 2019 aastal hotelli Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn konverentskeskuses. Seminaril arutati, millises Eestis tahaksime elada aastal 2035. See seminar toimus riikliku strateegia „Eesti 2035“ koostamise raames.

 

Khatõni tragöödia 75. aastapäev

Khatõni tragöödia 75. aastapäevale pühendatud mälestusüritus

  1. aprillil 2018 Tallinnas Vene kultuuri keskuses toimus Khatõni tragöödia 75. aastapäevale pühendatud mälestusüritus. Selle ürituse korraldas Valgevene Saatkonna abiga Valgevene selts “Ljos” Tallinnast . Üritusel osales Valgevene Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Eesti Vabariigis A.A. Stepus ja saatkonna töötajad, Valgevene Õppe- ja Arengukeskuse EVA Studiorum esindajad, Tallinna ja Maardu valgevenelased, Eesti meedia esindajad ja külalised. Valgevene riiklik Suure Isamaasõja ajaloo muuseum andis ekspositsiooni “Khatõn ja tema õed: tragöödia ja mälu” eskiisid, mida kasutati üritusel.  Saalis viibinute ees esines Valgevene suursaadik A.A. Stepus ja teised. Mäletades elusana põletatud inimesi Khatynis ja teistest Valgevene külades,      samuti inimesi, kes hukkusid kohutavas    tulekahjus Kemerovos (Venemaal), osalejad austasid traagiliselt  hukkunuid minutilise leinaseisakuga. Sellel üritusel kõlasid  mälestused ja arutelud, südamlikud teemale pühendatud luuletused.. Valgevene Õppe –                                                                       ja Arengukeskuse EVA – Studiorum juhatuse esimees  Niina Peerna lõpetas   selle ürituse luuletusega “Palvetage, inimesed …”